Yüksek Lisans'e dön

Bu Sayfa bas

Tezli Yüksek Lisans Öğretimi

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİMİ

Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Başvuru Koşulları

Yüksek Lisans programlarına, yabancı dil sınavı ve mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınır. Adaylar aynı veya farklı anabilim dalındaki iki farklı programa aynı anda devam edemezler.

 1. Lisans diploması:
  Bir yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yüksek Öğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır. Yüksek lisans programlarına, hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Ancak bu programlar dışından da öğrenci kabulüne anabilim dalları kurul önerileri, ilgili Fakülte Merkez Yetkili Kurullarının görüşleri, Dekanlık kanalı ile alınarak Enstitü Kurulunda karara bağlanır ve Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir.
 2. ALES puanı
  Adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmalıdırlar. Üniveritelerarası Kurul tarafından LES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören  “Graduate Record Examination” (GRE) ya da Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavında en az LES sınavına eşdeğer bir puan alan adaylar da değerlendirmeye alınır.
 3. Yabancı Dil Sınavı:
  Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış adaylar eğer bölüm talep ediyorsa yabancı dil sınavına tabi tutulur yada yabancı dil yeterliliklerini gösterir belgeler talep edilir.
  Başvuru yapmak istediğiniz bölüm Türkçe eğitim veriyor olsa bile enstitüler yabancı dil sınavına girmenizi yada yeterlilik belgesi sunmanızı talep edebilir. 

Değerlendirme

Bir adayın “bilimsel başarı düzeyi” notu, başvurduğu programın puan türünden ALES puanının veya (buna eşdeğer kabul edilen GRE vb.) puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, mülakat notunun %20’si ve Enstitüce yapılan yabancı dil sınavının %15 ‘inin toplamıdır. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu puanın en az 60 olması gerekir.
(ALES sınavının en az %50’si alınmaktadır. Diğer yüzdeler okuldan okula ve hatta programlar arasında farklılık göstermektedir.)
Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksiklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir.Bilimsel Hazırlık Programı

 1. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,
 2. Lisans derecesini başvuru yaptığı üniversite dışındaki yüksek öğretim kurumlarından almış olan yüksek  lisans programı adayları,

Bilimsel Hazırlık Programı’nda alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programı’ndaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

Bilimsel Hazırlık Programında alınacak dersler ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu yönetmelik ve yönerge hükümleri uygulanır.

Öğrenci, en çok üç derse, bu derslerin Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Programı çerçevesinde açılması halinde kayıtlanarak da Bilimsel Hazırlık Programını tamamlayabilir.

Bilimsel Hazırlık Programı’nda geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Bu madde kapsamına giren bir öğrencinin bilimsel hazırlık programı, yukardaki esaslar dikkate alınarak anabilim dalı başkanı tarafından hazırlanır ve anabilim dalı kurulunun uygun görüşü ile birlikte öğrencinin kayıt tarihini izleyen 15 gün içinde ilgili enstitüye gönderilir.

Dersler

Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve ders kayıt işlemleri; tez danışmanı, zorunlu hallerde iseEnstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yürütülür.

Tezli Yüksek Lisans Öğretim Programı toplam en az 21, en çok 30 kredi olmak koşuluyla zorunlu ve seçmeli en az 7 adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Zorunlu derslerin toplam kredisinin, ilgili programın ders yükü içindeki payı, en az 3, en fazla 9 kredi olabilir.

Öğrencinin alacağı derslerin en çok 2 tanesi, toplam 7 krediyi geçmemek üzere lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Ayrıca dersler danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programından da seçilebilir. Ancak bu derslerin en fazla 7 kredisi 21 kredilik ders yükünden sayılır.

Seminer

Öğrenciler yüksek lisans programının 3. veya 4. yarıyılı içinde tez konusu ile ilgili bir seminer verirler. Öğrenciler seminere ilişkin aşağıdaki aşamaları yerine getirmelidirler:

 1. İlgili yarıyılın en geç 5. haftası içinde seminer taslak metnini makale formatında danışmana sunulması
 2. Danışmanının öneri ve yönlendirmeleri doğrultusunda kesinleşmiş metni ve taslak sunumunun(power point) en geç 9. hafta içinde danışmana tekrar sunulması
 3. Sunum tarihinden en az 1 hafta önce (10. hafta içinde) bölümde ilan edilmesi
 4. 11.hafta içinde bölümün belirlediği zamanda sunumu gerçekleştirilmesi
 5. Seminer makale metninin ve sunumun (power point) bir kopyasını CD’ye aktararak danışmana teslim edilmesi

Süre

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde 4. madde uyarınca “özel öğrenci” olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini (yabancı dil hazırlık sınıfı hariç) normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrencilere ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlama olanağı verilebilir. Ancak bu süre iki yarıyılı tez çalışması olmak üzere üç yarıyıldan az olamaz.

Danışman

Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı ilk yarıyılın başında her öğrenci için bir tez danışmanı saptar ve bunu ilgili Enstitüye önerir. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışmanlığa atanan öğretim üyesi, danışmanı olduğu öğrencinin raporu ile birlikte tez konusu önerisini 2. yarıyıl içinde, enstitü anabilim dalı başkanlığı kanalıyla ilgili Enstitüye gönderir.

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci bir tez danışmanı da önerilebilir. İkinci Tez Danışmanı öğrencinin kayıtlı olduğu ve danışmanının görevli olduğu anabilim dalı içinden, başka bir anabilim dalından veya yükseköğretim kurumundan seçilebilir.

Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa tez konusu ile ilgili bilim dalındadoktora yapmış öğretim görevlileri arasından seçilir.

Tez danışmanı, Yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilen görevleri ile birlikte öğrencinin öğrenimi süresince 2547 sayılı kanunun amaç ve ilkeleri doğrultusunda;

 1. Alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle,
 2. Öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle,
 3. Gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmakla,
 4. Sosyal, kültürel ve diğer problemleriyle ilgilenmek ve yol göstermekle,
 5. Gerekli gördüğü hallerde uyarmakla,
 6. Danışman her yarıyıl sonunda, öğrencinin başarı düzeyi hakkındaki raporu internet kanalıyla Enstitü Otomasyon Programına girmekle ve dönem başlarında yine internet ortamında öğrencinin kayıt onayını vermekle yükümlüdür..

Bir öğrencinin tez danışmanı, anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulukararı ile değiştirilebilir.

Tez Danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak ”Uzmanlık Alan Dersi” adlı bir ders açabilir. Uzmanlık alan dersi öğrencinin kredisine dahil edilmez. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık Alan dersine ilişkin ilkeler, Senatoca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulunca uygulanır.

Bir öğrencinin tez danışmanı öğrencinin veya danışmanın başvurusu ve anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir. Tez danışmanının altı ay veya daha fazla süreli yurtiçi veya yurtdışı görevlendirilmeler sonucu görevinden ayrıldığı durumlarda da danışman değişikliği mümkün olabilir.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

Yüksek lisans tezini tamamlayan öğrenci, tezini danışmanının olumlu görüşünü aldıktan sonra bir dilekçe ekinde anabilim dalı başkanlığına sunar. 

Jüri üç kişiden oluşur ise üç, jüri beş kişiden oluşur ise beş nüshasını bir hafta içinde Enstitü Müdürlüğüne sunar. Öğretim üyesi olması şartı ile ikinci danışman beş kişilik jürilerde jüri üyesi olarak atanabilir. İkinci tez danışmanının ismi tezin iç kapağında ikinci tez danışmanı olarak belirtilir.Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren öğrenim süresi dahilinde olan bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak anabilim dalı başkanlığının belirleyeceği gün ve saatte toplanırlar. Jüri üyeleri aralarında bir başkan ile bir raportör seçerler. Kişisel raporlar okunur ve görüşülür. Jüri üyelerinin çoğunluğunun tezi savunulabilir bulması halinde öğrenci 45 dakika ila 90 dakika arasında bir tez savunma sınavına tabi tutulur.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme”kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Kayıt Silme Nedenleri

Lisansüstü öğrencilerin izledikleri öğretim programından kayıtları aşağıdaki hallerin en az birinin saptanması halinde silinir.

 1. Bilimsel hazırlık programını bir yıl içinde tamamlayamayan lisansüstü öğrencilerin,
 2. İzlediği öğretim programında öngörülen asgari krediden daha az olmamak üzere danışmanının önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile belirlenen ders yükünü tezli yüksek lisansta dörtyarıyılda, tezsiz yüksek lisansta altı yarıyılda, lisansa dayalı doktora programında altı yarıyılda ve yüksek lisansa dayalı doktora programında dört yarıyılda tamamlayamayan öğrencilerin,
 3. Yönetmeliğin 21/d maddesine göre tanınan süre içinde yabancı dil koşulunu yerine getiremeyen doktora öğrencilerinin,
 4. Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin,
 5. Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora öğrencilerinin,
 6. Tez çalışmasındaki ilgisizliği veya başarısızlığı danışman raporlarında veya tez izleme komitesi raporlarında ardarda iki kez veya aralıklı olarak üç kez belirtilen lisansüstü öğrencilerin,
 7. Jüri tarafından tezi savunmaya değer bulunmayarak doğrudan reddedilen
  lisansüstü öğrencilerin,
 8. Düzeltilmiş tezi ikinci kez jüri tarafından kabul edilmeyen lisansüstü öğrencilerin,
 9. İki dönem üstüste veya aralıklı olarak toplam üç dönem kayıt yaptırmayan
  lisansüstü öğrencilerin,
 10. İki dönem üstüste veya aralıklı olarak toplam üç dönem danışman raporu
  olumsuz olan lisansüstü öğrencilerin,
 11. Normal öğrenim süresi içerisinde seminerini vermeyen yüksek lisans
  öğrencilerinin,
 12. Programını yönetmelikte belirtilen süre içinde tamamlayamayan veya kalan süre içinde programını tamamlayamayacağı danışman raporunda belirtilen ve anabilim dalı kurulunca uygun görülen lisansüstü öğrencilerin,
 13. Kaydının silinmesini isteyen lisansüstü öğrencilerin,
 14. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca “Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası” almış olan lisansüstü öğrencilerin,

kayıtları, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

Öğrenime Ara Verme İzni

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki durumlar haklı gerekçe nedeni sayılarak öğrenime ara verilebilir (Hak dondurma yapılabilir):

 1. Öğrencinin askere gitmek üzere izin istemesi
 2. Çalışmış olduğu resmi kurumun yurtdışında görevlendirmiş olması
 3. Araştırma ve inceleme yapmak amacıyla yurtdışına gitmesi
 4. Tam donanımlı devlet hastanesi ya da üniversite hastanesinden alınan heyet raporu 

Bunların dışında Enstitü Yönetim Kurulu’nun kabul edebildiği diğer hallerde öğrenime ara verilebilir.

Yasal Yükümlülükler

Öğrenciler bütün öğrenimleri boyunca Enstitüdeki ilgili yönetmelik, yönerge ve diğer düzenleyici hüküm, ilke ve esasları bilmekle; bunları öğrenmek için kendilerinden beklenen ilgi ve özeni göstermekle; öğretim, ders ve sınav programlarına, başarı durum çizelgelerine ve diğer hususlara ilişkin olarak Enstitü Yönetimi tarafından yapılan ve Enstitü web sayfasında yer alan yazılı duyuruları ilgi ve özenle izlemekle yükümlüdürler. Öğrenciler usulüne göre yapılmış bir duyuruyu görmediklerini ileri süremezler.

Bir hakkın doğmasına esas teşkil edilebilecek nitelikteki tebligat, öğrencinin Öğrenci Bürosu’na en son bildirdiği adresine bir mektup gönderilmek ve aynı husus ayrıca, Enstitü Duyuru panosunda ve gerektiğinde Enstitü web sayfasında ilan edilmek, sureti ile yapılır. Bu işlemler, mektubun öğrencinin eline geçmiş olup olmadığına bakılmaksızın tebligat yerine geçer ve öğrenci tebligat konusunda hiç bir hak talebinde bulunamaz.

NOT: Bu kılavuz bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Resmi olarak Enstitüdeki ilgili yönetmelik, yönerge ve diğer düzenleyici hükümler geçerlidir.

Tezli Yüksek Lisans Ücretleri (Katkı Payı)

Tezli yüksek lisans için devlet üniversitelerinde dönem harcı dışında bir ödeme yapmanız gerekmiyor. Dönem harçları enstitüden enstitüye ve öğretim dili, ya da öğretim durumuna (1.Öğretim, 2.Öğretim)  göre değişmektedir.

KATKI PAYI Her eğitim-öğretim yılında 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanunu ve Bakanlar Kurulunca belirlenen miktar ve esaslar uyarınca öğrencilerden katkı payı / öğrenci ücreti alınır. Lisansüstü öğretimde katkı payı öğrenci tarafından iki eşit taksitte ödenerek dekont Enstitü Öğrenci Bürosuna teslim edilir. Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler de diğer normal örgün öğretim öğrencilerinin yararlanmış oldukları hizmetlerden yararlanır. Lisansüstü öğrenim yapan ve araştırma görevlisi olduğunu her yarıyıl belgeleyen öğrenciden katkı payı alınmaz. Katkı payını, ilan edilen tarihler arasında ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://lisansmatematik.com/yuksek-lisans/yuksek-lisans/tezli-yuksek-lisans-ogretimi/